Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Sprostowanie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: „Budowie małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie na rzece Mała Panew w km 47+511 w miejscowości Kolonowskie”,

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO

 

Kolonowskie 2012.07.30

 

Nr Rś – 6220.DŚ.8-13.2011.2012

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie art. 113 §1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 nr 98 poz. 1071 t.j., z późn. zm.) po rozpatrzeniu pisma znak: WPN.612.233.2012.IK z dnia 13.07.2012r. dot. sprawy nr: In.6730.2.5.2012 działu ds. budownictwa i inwestycji tut. Urzędu w sprawie wyjaśnienia zapisu dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: „Budowie małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie na rzece Mała Panew w km 47+511 w miejscowości Kolonowskie”,

 

postanawiam

 

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji środowiskowej znak: Rś – 6220.DŚ.8-11.2011.2012  z dnia 24.05.2012r. w sprawie ustalenia Spółce Jawnej „DAR-MAG” KALIŃSCY, 45-321 Opole, ul. Oleska 100/6 środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie na rzece Mała Panew w km 47+511 w miejscowości Kolonowskie”, w ten sposób, że w pkt. I.1 po słowach” na działce nr 333/9” dodać: „oraz działce nr 1391”.

 

Uzasadnienie

 

            Decyzją znak: Nr Rś – 6220.DŚ.8-11.2011.2012  z dnia Burmistrz Kolonowskiego ustalił Spółce Jawnej „DAR-MAG” KALIŃSCY, 45-321 Opole, ul. Oleska 100/6 środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn .: „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie na rzece Mała Panew w km 47-511 w miejscowości Kolonowskie” . Po ponownym przeanalizowaniu dokumentów zauważono, że mimo przesłania do uzgodnienia z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich wniosku z Kartą informacyjną przedsięwzięcia a później raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w/w na środowisko, zawierających opis terenu przewidzianego dla przedsięwzięcia, w sentencji decyzji omyłkowo pominięto działkę „nr 1391”, którą dokumenty przesłane do uzgodnienia zawierały.

Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłki.

 

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Burmistrza Kolonowskiego.

 

 

Burmistrz Kolonowskiego
mgr inż. Norbert Koston

 

 

 

Otrzymują:

 1. Inspektor ds. budownictwa i inwestycji UMiG Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39
 2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole
 3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 20, 47-100 Strzelce Opolskie
 4. a/a

 

 • Opublikował: Krzysztof Laski, data publikacji: 01-08-2012 12:40
 • Modyfikował: Krzysztof Laski, data modyfikacji: 01-08-2012 12:42
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Regina Klyszcz
 • Data wytworzenia: 01-08-2012
 • Ilość wyświetleń: 1808
 • Link do strony: http://bip.kolonowskie.pl/3246/sprostowanie_do_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_inwestycji_polegajacej_na_budowie_malej_elektrowni_wodnej_na_istniejacym_jazie_na_rzece_mala_panew_w_km_47511_w_miejscowosci_kolonowskie.html
 • Opublikował: Krzysztof Laski, data publikacji: 01-08-2012 12:40
 • Modyfikował: Krzysztof Laski, data modyfikacji: 01-08-2012 12:42
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Regina Klyszcz
 • Data wytworzenia: 01-08-2012
 • Ilość wyświetleń: 1808
 • Link do strony: http://bip.kolonowskie.pl/3246/sprostowanie_do_decyzji_o_srodowiskowych_uwarunkowaniach_inwestycji_polegajacej_na_budowie_malej_elektrowni_wodnej_na_istniejacym_jazie_na_rzece_mala_panew_w_km_47511_w_miejscowosci_kolonowskie.html
 • Data publikacji: 01-08-2012 12:40 przez: Krzysztof Laski
 • Data modyfikacji: 01-08-2012 12:42 przez: Krzysztof Laski
 • Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Regina Klyszcz
 • Data wytworzenia: 01-08-2012
 • Ilość wyświetleń: 1808
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  01-08-2012, godz. 12:42:59
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Laski
 •  
  01-08-2012, godz. 12:40:43
  Modyfikacja strony przez: Krzysztof Laski
Dane adresowe:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39

 

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl