Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji dla inwestycji - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV oraz kabla światłowodowego - Staniszcze Wielkie dz. nr 229, 73, 104

Kolonowskie, dnia 2 lipca 2019 r.

GP.6733.05.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945), po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Brzeszczak, z Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą: ul. Kochanowskiego 1/2, 45-091 Opole, działającego z pełnomocnictwa Pana Łukasza Gębosz – Prokurenta Samoistnego Solar Power Staniszcze Sp. z o.o. z/s w Opolu

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

 

budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV oraz kabla światłowodowego.

 

Inwestor:                     Solar Power Staniszcze Wielkie Sp. z o. o.

z siedzibą: ul. Kochanowskiego 1/2, 45-091 Opole

                                     

Wnioskodawca:          Pan Michał Brzeszczak, z Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą:

ul. Kochanowskiego 1/2, 45-091 Opole, działający z pełnomocnictwa Pana Łukasza Gębosz – Prokurenta Samoistnego Solar Power Staniszcze Sp. z o.o. z/s w Opolu.

 

Lokalizacja:                 dz. nr 229, 73, 104, k.m. 1, obręb Staniszcze Wielkie

 

Inwestycja:                  - budowa linii kablowej 15kV na trasie ok. 360m, głębokość ułożenia do   

                                          1,20m

                                    - budowa kabla światłowodowego

                                   

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8b, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 3 lipca 2019 roku.

 

 

Z-ca Burmistrza Kolonowskiego

Konrad Wacławczyk

 

 

Administratorem danych osobowych zawartych w pismach złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz w wysłanych do Urzędu e-mailach jest Burmistrz Kolonowskiego, z siedzibą:  47-110 Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki 39.Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 RODO, dostępna  jest na stronie http://www.bip.kolonowskie.pl/7904/rodo-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Urzędu.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  03-07-2019
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  03-07-2019 10:55
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  03-07-2019 14:02
  przez: Patryk Motal
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 166
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×