Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV oraz kabla światłowodowego - GP.6733.07.2019

Kolonowskie, dnia 7 sierpnia 2019 r.

GP.6733.07.2019

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Michała Brzeszczak, z Kancelarii Radcy Prawnego z siedzibą: ul. Kochanowskiego 1/2, 45-091 Opole, działającego z pełnomocnictwa Pana Łukasza Gębosz – Prokurenta Samoistnego Solar Power Staniszcze Sp. z o.o. z/s w Opolu, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV oraz kabla światłowodowego.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w miejscowości Staniszcze Wielkie, na działkach nr: 657 i 658 k.m. 3, obręb Staniszcze Wielkie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 8 sierpnia 2019 roku

 

 

Zastępca Burmistrza

Konrad Wacławczyk

 

 

 • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
 • BIP – Internet
 • GP/aa
Metryczka
 • wytworzono:
  08-08-2019
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  08-08-2019 10:02
  przez: Patryk Motal
 • zmodyfikowano:
  08-08-2019 10:02
  przez: Patryk Motal
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 111
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×