Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego nr GP.6733.10.2019 o zakończeniu postępowania w sprawie ustelenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z siecią elektroenergetyczną w Staniszczach Wielkich

 

Kolonowskie, dnia 4 listopada 2019 r.

GP.6733.10.2019

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Piotra Wysockiego, reprezentującego firmę elpolbud Zakład Usługowo-Handlowy z siedzibą: ul. Rzędowicka 13, 46-380 Dobrodzień, postępowanie w sprawie zmiany decyzji nr GP.6733.03.2019 z dnia          9 lipca 2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: budowie sieci stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z siecią elektroenergetyczną 15kV i 0,4kV w miejscowości Staniszcze Wielkie na terenie obejmującym działki nr 90, 86/2, 73 i 238,  k.m. 1, obręb Staniszcze Wielkie.

Zmiana dotyczy:

zmiany załącznika graficznego w części dotyczącej linii rozgraniczającej teren inwestycji

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 4 listopada 2019 roku

 

 • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
 • BIP – Internet
 • GP/aa

 

Z-ca Burmistrza Kolonowskiego

Konrad Wacławczyk

Metryczka
 • wytworzono:
  04-11-2019
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  04-11-2019 08:37
  przez: Arkadiusz Ulman
 • zmodyfikowano:
  04-11-2019 08:39
  przez: Arkadiusz Ulman
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 28
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www:

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×