Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Kolonowskiego w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Kolonowskiego

o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Kolonowskiego w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 485) oraz Uchwały nr XXIX/258/22 z dnia 04.04.2022 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Burmistrz Kolonowskiego ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miejskiej Kolonowskiego w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział wszyscy interesariusze, m.in.:

  • mieszkańcy,
  • właściciele,
  • użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na terenie miasta, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą,
  • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne, - organy administracji publicznej oraz inne podmioty, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 22 sierpnia 2022 roku do 21 września 2022 roku w następujących formach:

1) zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza umieszczonego na stronie internetowej www.kolonowskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kolonowskie.pl, który należy przesłać na adres umig@kolonowskie.pl lub złożyć/przesłać pocztą na adres siedziby Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie.

2) zbieranie uwag i opinii w formie ankiety elektronicznej uzupełnianej online, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie www.kolonowskie.pl - link do ankiety: https://ankieta.deltapartner.org.pl/kolonowskie_kr_formularz

3) spotkania konsultacyjnego, podczas którego omówiony zostanie projekt uchwały dotyczącej zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, w trakcie którego zbierane będą uwagi do projektu dokumentu. Spotkanie zaplanowano na dzień 30 sierpnia 2022 r. na godzinę 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie.

Uwagi do projektu można składać w okresie od 22 sierpnia 2022 r. do 21 września 2022 r. w formie:

a) papierowej, poprzez dostarczenie lub przesłanie pocztą wypełnionego formularza konsultacyjnego do Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie.

b) elektronicznej poprzez:

  • przesłanie wypełnionego formularza konsultacyjnego na adres umig@kolonowskie.pl
  • wypełnienie elektronicznego formularza ankiety

https://ankieta.deltapartner.org.pl/kolonowskie_kr_formularz.

c) podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie.

W przypadku dostarczenia formularza lub ankiety za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie.

Niezwłocznie po zakończeniu konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca wykaz zgłoszonych uwag wraz z ustosunkowaniem się do nich. Informacja zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kolonowskie.pl w zakładce „informacja publiczna” oraz na stronie www.kolonowskie.pl.

Obwieszczenie umieszczono w miejscu publicznym dnia 4 sierpnia 2022 roku.