Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zakup węgla

Przypominamy, że osoba fizyczna, która chce skorzystać z możliwości preferencyjnego zakupu paliwa stałego w okresie od 1.01.2023, składa do Burmistrza Kolonowskiego kolejny wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Do ww. wniosku dołącza się oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej, jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

  1. pkt 1 – w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia upoważniającego do preferencyjnego zakupu węgla 2023 002.docx (24,89KB)
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia upoważniającego do preferencyjnego zakupu węgla 2023 002.pdf (110,33KB)


PDFInformacja o podpisaniu umowy w sprawie preferencyjnej sprzedaży węgla (591,48KB)


Kolonowskie, 9 listopada 2022 r.

Informujemy, iż Gmina Kolonowskie będzie realizowała preferencyjną sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych w trybie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27.10.2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, tj. poprzez pośredniczący podmiot węglowy.

O miejscu odbioru węgla mieszkańcy zostaną poinformowani po podpisaniu przez ww. podmiot stosownej umowy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 wspomnianej ustawy do dokonania zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Osoba fizyczna, o której mowa powyżej, a która chce skorzystać z możliwości preferencyjnego zakupu paliwa stałego, składa do Burmistrza Kolonowskiego wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wypłacenie na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi ta osoba fizyczna, dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, albo pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wypłatę na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego.

Do ww. wniosku dołącza się oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę, w ilości co najmniej takiej, jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ww. ustawy:

  1. pkt 1 – w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r.;
  2. pkt 1 i 2 łącznie – w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia upoważniającego do preferencyjnego zakupu węgla.pdf (108,57KB)

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia upoważniającego do preferencyjnego zakupu węgla.docx (21,63KB)