Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie

Kolonowskie, 18 stycznia 2023 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846, 2185) oraz w związku z uchwałą Nr XIV/127/20 z dnia 29 czerwca 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolonowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25 stycznia do 15 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://bip.kolonowskie.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmianami studium, rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie w sali posiedzeń tutejszego urzędu w dniu 26 stycznia 2023 r. o godz. 11:00.
Zgodnie z art. 11 ust. 8  w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: umig@kolonowskie.pl do Burmistrza Kolonowskiego, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 marca 2023 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko w dniach od 25 stycznia do 9 marca 2023 r. Przedmiotem prognozy jest projekt zmiany studium, o której mowa wyżej.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, w godzinach pracy urzędu. Mogą też składać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej prognozy w/w terminie. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w godzinach urzędowania;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym  na adres e-mail: umig@kolonowskie.pl

Uwaga lub wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Kolonowskiego. Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia

Zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej:
https://bip.kolonowskie.pl/7904/rodo-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html

Norbert Koston
BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO

PDFUWAGA do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie.pdf (178,12KB)
DOCXUWAGA do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie.docx (14,93KB)

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko Kolonowskie - do wyłożenia.pdf (1,18MB)
PDFZał.1 - Tekst Studium Gminy Kolonowskie - do wyłożenia.pdf (2,32MB)
PDFZał.2 - Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego - do wyłożenia.pdf (46,34MB)
PDFZał.3 - Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego - do wyłożenia.pdf (48,07MB)