Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w składzie powołanym przez Burmistrza Kolonowskiego Zarządzeniem nr Or.0050.131.2023.

PDFZarządzenie w sprawie powołania i ustalenia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem.pdf (558,38KB)

Komisja obejmuje swoim działaniem teren Gminy Kolonowskie i działa w następującym składzie:

 1. Dominik Puszczewicz - Przewodniczący
 2. Irena Ochmann - Zastępca Przewodniczącego
 3. Monika Ataniel - członek, Protokolant
 4. Maria Lejkowska - członek
 5. Patrycja Muc- Bednorz - członek, Sekretarz

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24-35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym. Poszczególne etapy procedury zobowiązania do leczenia odwykowego można przedstawić w następujący sposób:

 1. Wszczęcie procedury- do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem wpływa zawiadomienie albo Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczyna procedurę z własnej inicjatywy.
 2. Rozmowa z wnioskodawcą i zbieranie materiałów dowodowych, w tym ustalenie czy zachodzą przesłanki wskazane w ustawie, jako wymagane do zobowiązania danej osoby do leczenia odwykowego- np. rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego.
 3. Rozmowa z osobą zobowiązywaną (jeśli się zgłosi).
 4. Skierowanie na badanie przez biegłych i włączenie opinii biegłych do dokumentacji (jeśli badanie zostanie przeprowadzone).
 5. Wniosek do sądu (jeśli osoba zobowiązywana, mimo stwierdzenia przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie, lub jeśli do badania nie doszło, ale z materiału dowodowego wynika, że możemy mieć do czynienia z osobą uzależnioną).
 6. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu.

PDFWniosek o wszczęcie postepowania w stosunku do osoby nadużwającej alkoholu-1.pdf (115,18KB)

Dane kontaktowe:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolonowskiem

ul. Ks. Czerwionki 39

47-110 Kolonowskie

e-mail –    

Obsługa pokój nr 4 - tel. 77 500 56 47

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie na 2024 rok

PDFUCHWAŁA NR XLVI38423 RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO z dnia 29 listopada 2023 r.pdf (811,67KB)