Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Kolonowskiego z dnia 28 listopada 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w mieście Kolonowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Kolonowskie, dnia  28.11.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 28 listopada 2023 r.

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w mieście Kolonowskie

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, zmiany poz. 1506, 1597) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVII/310/23 z dnia 6 marca 2023 r., w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w mieście Kolonowskie.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów elektrowni słonecznej w mieście Kolonowskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 5 grudnia do 27 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie w godzinach pracy urzędu, a także przez udostępnienie ww. dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.kolonowskie.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39 w sali posiedzeń tutejszego urzędu, o godz. 10.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Burmistrza Kolonowskiego w formie papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39 lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres email: lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2024 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Kolonowskiego. Uwagi złożone po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kolonowskie, którą reprezentuje Burmistrz Kolonowskiego z siedzibą: ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko,
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można skontaktować się z Inspektorem danych osobowych poprzez adres iod@kolonowskie.pl lub pisemnie pod adresem: ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie,
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej: https://bip.kolonowskie.pl/7904/rodo-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html

 

Burmistrz Kolonowskiego

/-/ Norbert Koston

 

PDF1.MPZP Elektrownia słoneczna - projekt uchwały - do wyłożenia.pdf (144,82KB)
PDF2.MPZP Elektrownia słoneczna - uzasadnienie do uchwały - do wyłożenia.pdf (87,63KB)
PDF3.MPZP Elektrownia słoneczna - załącznik graficzny - do wyłożenia.pdf (2,92MB)
PDF4.MPZP Elektrownia słoneczna- prognoza oddziaływania na środowisko - do wyłożenia.pdf (701,31KB)