Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. INWESTYCJI I BUDOWNICTWA

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZY REFERENT DS. INWESTYCJI I BUDOWNICTWA W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KOLONOWSKIEM Z SIEDZIBĄ W KOLONOWSKIEM 47-110 PRZY UL. KS. CZERWIONKI 39

I.    Nazwa i adres Jednostki: Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie

II.    Stanowisko Urzędnicze: młodszy referent ds. Inwestycji i budownictwa

III.    Wymagania niezbędne:
1.    Obywatelstwo: polskie
2.    nieposzlakowana opinia
3.    wykształcenie: minimum średnie
4.    znajomość przepisów prawa niezbędnych do pracy na w/w stanowisku:
1)    znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz obszaru merytorycznego dot. zamówień publicznych w szczególności:
2)    ustawy o samorządzie gminnym;
3)    ustawy kodeks postępowania administracyjnego;
4)    rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
5)    ustawa o finansach publicznych;
6)    ustawa prawo zamówień publicznych;
7)    prawo budowlane
5.    kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6.    kandydata, nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa
8.    biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna, E-PUAP) i podstawowych urządzeń biurowych (fax, skaner, ksero)
9.    prawo jazdy kat. B
10.    biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
11.    Posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: wysoka kultura osobista, lojalność, odpowiedzialność, otwartość na innych, odporność na sytuacje stresowe, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, dyspozycyjność, sumienność, systematyczność i dokładność w pracy, umiejętność pracy w zespole, operatywność, terminowość, umiejętność organizacji i planowania pracy, zaangażowanie, łatwość w przyswajaniu nowych informacji.

IV.    Wymagania dodatkowe:
1.    Wykształcenie o kierunku budownictwa lub pokrewnym,
2.    Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku np. na stanowisku związanym nadzorowaniem realizacji i rozliczaniem inwestycji lub udzielaniem zamówień publicznych realizowanych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych,
3.    Znajomość j. niemieckiego i/lub angielskiego mowie i piśmie,
4.    Znajomość przepisów z zakresu prawnych i finansowych aspektów funkcjonowania spółek oraz procedur pozyskiwania środków zewnętrznych
5.    Staż pracy: doświadczenie zawodowe w administracji lub w pracy na podobnym stanowisku.


V.    Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.    Nadzorowanie i koordynacja pod kątem budowlanym realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych obiektów gminnych.
2.    Prowadzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie inwestycji na drogach, organizowanie i nadzór nad wykonawstwem tych inwestycji.
3.    Nadzór nad eksploatacja budynków komunalnych z wyłączeniem budynków mieszkalnych.
4.    Współpraca w zakresie spraw obronnych, obrony cywilnej i zarzadzania kryzysowego.
5.    Opracowywanie informacji publicznych oraz innych informacji przeznaczonych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie prowadzonych spraw.
6.    Współpraca w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
7.    Prowadzenie spraw z zakresu energetyki w gminie Kolonowskie.

VI.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1.    Miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem i poza nim. Budynek nie jest wyposażony w windę.
2.    Zatrudnienie: umowa o pracę.
3.    Wymiar czasu pracy: 1etat.
4.    Możliwa praca poza stałymi godzinami pracy urzędu.
5.    Praca biurowa, przy stanowisku komputerowym, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z klientem zewnętrznym oraz współpracy z pracownikami innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem.
6.    Pracownik użytkuje sprzęt biurowy, w szczególności: komputer, drukarkę, kserokopiarkę, telefon, skaner.

VII.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W kwietniu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

VIII.    Wymagane dokumenty:
1.    list motywacyjny - odręcznie podpisany
2.    wypełniony i podpisany formularz danych kontaktowych i aplikacyjny*
3.    podpisane oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze*
4.    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia (dyplomy, zaświadczenia o odbyty studiach itp.)
5.    kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy, w szczególności: świadectwa pracy lub w razie pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenia oraz dokumenty o posiadanym doświadczeniu zawodowym (np. referencje, opinie)
6.    kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, kwalifikacje i umiejętności (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
7.    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych*
8.    oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
9.    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim*
10.    osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

*dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem www.bip.kolonowskie.pl zakładka: ogłoszenia - nabór pracowników na stanowiska urzędnicze – dokumenty do pobrania http://www.bip.kolonowskie.pl/8281/9268/dokumenty-do-pobrania.html lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem.

IX.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. budownictwa i inwestycji ” w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie, 47-110 Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, pok. nr 9 lub drogą pocztową, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2024 r. do godz. 14:00. Oferty, które wpłyną do Urzędu (liczy się data i godzina otrzymania dokumentów przez Urząd) po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3.06.2024 r. o godz. 8:00

X.    Informacje dodatkowe
1.    Brak podpisu na liście motywacyjnym i formularzu danych kontaktowych i aplikacyjny, brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem oraz brak dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych będzie uznany za brak spełnienia wymagań formalnych.
2.    Kandydat wyłoniony w drodze naboru przez zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć oryginały dokumentów do wglądu.
3.    Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
4.    Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie lub e-mail(opcjonalnie). W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów termin rozmowy kwalifikacyjnej może zostać wydłużony.   

Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu + 48 77 461 11 40 w. 39 Anna Bogdoł
    
Kolonowskie 10.05.2024 r.
Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
………………………………………..
Podpis Burmistrza Kolonowskiego


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kolonowskie reprezentowana przez Burmistrza Kolonowskiego z siedzibą w Kolonowskiem przy ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, e-mail: umig@kolonowskie.pl
2.    Burmistrz Kolonowskiego wyznaczył inspektora ochrony danych: Barbarę Sośnicką, e-mail: iod@kolonowskie.pl;
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1)    realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru:
a)    na podstawie Kodeksu pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych oraz w zakresie danych o niepełnosprawności w zw. z art. 9 ust. 2 lit. b ww. rozporządzenia - w ramach wykonywania szczególnych praw przez Panią/Pana dotyczących pierwszeństwa zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych,
b)    na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie w jakim podanie danych jest dobrowolne. Dobrowolne podanie w składanej ofercie wszelkich danych niewymaganych przepisami prawa jest traktowane jak wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W odniesieniu do takich informacji przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody oraz żądania ich sprostowania.
2)    archiwizacji na podstawie przepisów prawa, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
4.    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności osoby upoważnione oraz podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1) zgodnie z okresem wyznaczonym w JRWA (dotyczy okresu wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa praca czy innych praw w tym zakresie),
2) jednocześnie Pani/Pana dokumenty aplikacyjne w przypadku niezakwalifikowania Pani/Pana do kolejnych etapów oraz niewskazania Pani/Pana kandydatury w protokole naboru może być odebrana przez Panią /Pana osobiście lub zostanie odesłana w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru.
3) w przypadku danych podanych dobrowolnie do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okresy wskazane powyżej.         
6.    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8.    Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne (nieobowiązkowe), których podanie jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w naborze.