Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

U c h w a ł a Nr XXIV/119/04 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców.

 

 

 

U c h w a ł a  Nr  XXIV/119/04

Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 29 grudnia 2004r.

 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców którzy oddają do użytku nowy zakład produkcyjny lub zwiększają powierzchnię użytkową swojego zakładu .

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn.zm/ Rada Miejska w Kolonowskiem

u c h w a l a :

§1

 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości z tytułu posiadania na terenie gminy Kolonowskie budynków i budowli zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, którzy po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały oddadzą do użytku na terenie Gminy Kolonowskie nowy zakład produkcyjny lub zwiększą powierzchnię użytkową już istniejącego swojego zakładu lub wybudują, czy też rozbudują istniejącą infrastrukturę komunalną tj. sieć dostarczającą gaz ziemny, energię elektryczną, energię cieplną, wodę i sieć odbierającą ścieki.
 2. W przypadku rozbudowy już istniejącego zakładu lub budowli warunkiem skorzystania ze zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości jest nie zmniejszenie stanu zatrudnienia w przedsiębiorstwie na terenie Gminy Kolonowskie w danym roku podatkowym w stosunku do roku poprzedniego i zwolnienie to dotyczy wyłącznie rozbudowanej części zakładu lub budowli.
 3. Zwolnienie o którym mowa w ust.1 i 2 dotyczy również przedsiębiorców, którzy w roku poprzedzającym wejście w życie niniejszej uchwały oddali do użytku nowy zakład produkcyjny lub zwiększyli powierzchnię użytkową już istniejącego swojego zakładu.

 

§2

Zwolnienie o którym mowa w §1 przysługuje z zastrzeżeniem §8 przez okres 2 lat, przy czym w kolejnych latach zakres zwolnienia wyglądałby następująco :

-         1 rok po oddaniu budynku , budowli lub ich części  do użytku – 100% wymiaru podatku,

-         2 rok – po 50% wymiaru podatku,

 

§3

 1. Zwolnienie od podatku przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złożył wymaganą deklarację lub informację dotyczącą podatku od nieruchomości oraz kompletny wniosek o którym mowa w §5 niniejszej uchwały.
 2. Pomoc udzielana na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 69/2001 w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz.Urz. WEL nr 10 z 13.01.2001).

 

 

§4

Łączna kwota zwolnienia udzielonego przedsiębiorcy w oparciu o niniejszą uchwałę nie może przekroczyć 100 tys. euro, łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez przedsiębiorcę z różnych źródeł i w różnych formach w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy.

 

§5

 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego niniejszą uchwałą jest złożenie wniosku wyrażającego wolę podatnika do skorzystania ze zwolnienia wraz z informacją dotyczącą nowych inwestycji oraz informacją o pomocy udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia tego wniosku.
 2. We wniosku podatnik:

a)      podaje w jakim okresie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości

b)     deklaruje kwotę zwolnienia na dany rok podatkowy,

c)      w przypadku rozbudowy istniejącego zakładu lub budowli deklaruje utrzymanie zatrudnienia na poziomie roku poprzedzającego oraz przedkłada udokumentowaną  informację o średnim stanie zatrudnienia w swoim przedsiębiorstwie na terenie Gminy Kolonowskie za okres roku poprzedzającego w przeliczeniu na pełne etaty.

 1. Informacja dotycząca nowej inwestycji powinna zawierać :

a)      lokalizację inwestycji,

b)     czas realizacji inwestycji,

c)      rodzaj i wielkość ponoszonych nakładów – kosztorys,

d)     wymagane zezwolenia na realizację inwestycji,

e)      spodziewane efekty po zakończeniu inwestycji,

f)       źródło i sposób finansowania inwestycji,

g)      planowaną liczbę nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kolonowskie tworzonych w związku z realizowaną inwestycją.

 

§6

 1. Ustala się, iż intensywność pomocy nie przekroczy 50%, zaś w przypadku małych i średnich przedsiębiorców 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Intensywność tej pomocy będzie badana w oparciu o przedkładane przez przedsiębiorcę informacje. Pomoc nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy przedsiębiorca nie przedłoży takich informacji, przedłoży nieprawdziwe informacje.
 2. W przypadku pomocy, o której mowa w ust.1 przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się następujące koszty inwestycji :

1)     koszty inwestycji w środki trwałe, takie jak :

a)      cena nabycia gruntów,

b)     nakłady na budowle i budynki,

c)      nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w szczególności w :

-         maszyny i urządzenia,

-         narzędzia, przyrządy i aparaturę,

-         wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

-         infrastrukturę techniczną.

 

 

 

§7

 1. O zaistniałych okolicznościach powodujących utratę prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości, podatnik winien powiadomić organ podatkowy pisemnie w ciągu 14 dni od zaistnienia przesłanek do utraty tego zwolnienia.
 2. Utrata prawa do zwolnienia rodzi obowiązek zwrotu nienależnie udzielonej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek od zaległości podatkowej liczonymi od dnia utraty prawa do tego zwolnienia.

§8

Uchwała obowiązuje od dnia jej wejścia w życie do dnia 31 grudnia 2006r.

 

§9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

 

§10

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  07-07-2008 13:19
  przez: Maria Bednorz
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: