Przejdź do treści strony WCAG

Dopisanie do rejestru wyborców

Wymagane dokumenty
1. Pisemny wniosek na formularzu wg. wzoru ustalonego przez rozporządzenie MSWiA (Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 388 z późn. zm.):
· załącznik nr 3 do rozporządzenia - wyborcy będący obywatelami polskimi,
· załącznik nr 4 do rozporządzenia - wyborcy będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, ale niebędący obywatelami polskimi.
2. W przypadku wyborców będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, ale niebędących obywatelami polskimi:
· kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
· pisemna deklaracja, o której mowa w ar. 11 ust. 9 pkt 2 ustawy.
Miejsce załatwienia: Referat Spraw Obywatelskich


Telefon informacyjny: 77-461-11-40 w. 36


E-mail informacyjny:


Godziny pracy: pon. 8.00 - 16.00; wt. - pt. 7.00 - 15.00


Czas oczekiwania na załatwienie: - 3 dni od daty złożenia wniosku; w przypadku wyborców będących polskimi obywatelami; - nie później niż 30-go dnia po zarządzeniu wyborów- w przypad


Podstawy prawne: Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 42, poz. 388 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy: Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego, za pośrednictwem burmistrza., w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Sąd rozpatruje skargę w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia.


Uwagi: Stały rejestr wyborców obejmuje zamieszkałe stale na obszarze gminy osoby, którym przysługuje prawo wybierania.
Służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta RP, dla wyborów do Sejmu i do Senatu, samorządowych, dla wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru burmistrza, a także spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.
Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców. Wyborcy zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców z urzędu.
Do rejestru wyborców mogą się dopisać na pisemny wniosek:
- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
- wyborcy nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy,
- wyborcy będący obywatelami Unii Europejskiej, a niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy i uprawnieni do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej.

DOCwniosek (9).doc