Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r. Przy wyborach ławników zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

Zgodnie z art. 162 § 1 u.s.p. kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji (tj. 30 czerwca 2023 r.).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia – Dz. U. Nr 121, poz. 693 ze zm.).

Kartę zgłoszenia należy wypełnić dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem.

Karta zgłoszenia składa się z trzech części:

 • Część A – wypełniana jest przez kandydata poprzez wpisanie właściwej gminy
 • Część B – wypełniana przez kandydata – obejmuje dane personalne i teleadresowe oraz inne istotne informacje o kandydacie (m.in. status zawodowy, doświadczenie w pracy społecznej, motywy kandydowania na ławnika, informacja o pełnieniu funkcji ławnika w poprzednich kadencjach). W części tej kandydat wskazuje również, do orzekania, w którym sądzie jest proponowany (w sądzie rejonowym lub okręgowym) oraz czy jest proponowany do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy (jeśli tak, to dodatkowo wpisuje zwięzłe uzasadnienie potwierdzające szczególną znajomość praw pracowniczych).
 • Część C – wypełniana przez przedstawiciela podmiotu zgłaszającego kandydata – obejmuje dane podmiotu zgłaszającego i osoby go reprezentującej. Prezes sądu zgłaszający kandydata wypełnia w tej części tylko rubrykę nr 1.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powyższe powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3. miesiące przed dniem zgłoszenia;
 2. Imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2023 r. Do 31 października 2023 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 u.s.p.

Spośród ławników znajdujących się na liście rady gmin wskazują ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. Prezesi właściwych sądów
 2. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 3. Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru – w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.

Karty zgłoszeń można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem pok. Nr 16 lub pobrać ze strony www.bip.kolonowskie.pl zakładka: Załatwianie spraw/referat organizacyjny.

Kalendarz wyborczy:

 • do dnia 31 maja 2023 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników,
 • do dnia 30 czerwca 2023 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników,
 • najpóźniej w październiku 2023 r. odbywają się wybory ławników,
 • do dnia 31 października 2023 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami,
 • do dnia 31 grudnia 2023 r. prezes właściwego sądu wręcza ławnikom zawiadomienie o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację.

PDFKarta usługi nr Or.3 z dnia 12.06.2023 r. (167,45KB)

PDFKarta zgloszenia kandydata na ławnika.pdf (145,56KB)