Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendium szkolne

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU:

do 15 września

Wymagane dokumenty
· aktualna decyzja organu rentowego przyznającego rentę / emeryturę lub odcinek renty / emerytury,
· zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
· zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zwierające informacje o potrąconej zaliczce na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie chorobowe,
· zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,
· decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu wznowienia wypłaty oraz utracie pozbawienia prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
· decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego,
· oświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej,
· zaświadczenie lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki stałe, zasiłki okresowe, świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp.
· inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny.
Miejsce załatwienia: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, pok. nr 9, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie lub Anna Maniera, pok. nr 8a


Telefon informacyjny: 077 - 461-11-40


E-mail informacyjny:


Godziny pracy: pon. 8.00 - 16.00; wt. - pt. 7.00 - 15.00


Czas oczekiwania na załatwienie: do 30 dni


Opłaty administracyjne: bez opłat


Opłaty skarbowe: bez opłat


Podstawy prawne: Art. 90c ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),
Uchwała Nr XXVII/139/05 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kolonowskie.


Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję (odwołanie składa się w Sekretariacie). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.


Uwagi: - dochód na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dochód netto),
- stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych poza szkołą,
2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych, zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych, stroju sportowego, mundurków szkolnych,
3. pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

DOCinf. termin.doc (20,00KB)

DOCinstrukc. styp..doc (42,50KB)

DOCpostanowienie.doc (25,00KB)

DOCprzykładowe wydatki.doc (27,50KB)

DOCStypendium wniosek.doc (95,50KB)