Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie

Kolonowskie: Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie
Numer ogłoszenia: 73710 - 2012; data zamieszczenia: 09.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Kolonowskie , ul. ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, woj. opolskie, tel. 077 4611140, faks 077 4611140, 4611200.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.kolonowskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zakres prac obejmuje miedzy innymi: - budowę zjazdu z drogi powiatowej - miejsca postojowe z płyt ażurowych - miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych z kostki betonowej - część jezdna z kostki brukowej - powierzchnia utwardzona płytami ażurowymi - oznakowanie pionowe - wykonanie pasa zieleni UWAGA! Zakres prac nie obejmuje wykonania ogrodzenia parkingu! Szczegółowy zakres prac przedstawiony został w załącznikach do SIWZ - przedmiarze robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacji technicznej. Zaleca się, aby wykonawca odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty. Na w/w przedmiot zamówienia Wykonawca winien udzielić 36-miesięcznej gwarancji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.22.33.00-9, 45.11.20.00-5, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 10.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga wykazania się wykonaniem co najmniej jednej roboty o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia oraz wartości co najmniej 80 000 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Osoby wykonujące zamówienie winne posiadać niezbędne wykształcenie oraz uprawnienie do wykonywania tego zadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca nie może zalegać z opłaceniem podatków w stosunku do Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w stosunku do ZUS lub KRUS. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przed publikacją ogłoszenia o przetargu. Dopuszczalne istotne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków: - Wystąpienie robót dodatkowych lub zamiennych, których wykonanie uzależnia wykonanie zamówienia podstawowego, - Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z przyczyn od wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy. Okolicznościami takimi będą: niesprzyjające warunki atmosferyczne, siła wyższa (klęski żywiołowe, zjawiska meteorologiczne), awarie, katastrofy, akty wandalizmu, - Zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy i Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, - Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kolonowskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Ks. Czerwionki 39 47-110 Kolonowskie pokój 8b.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Ks. Czerwionki 39 47-110 Kolonowskie pokój 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  

 

 

PDFOgłoszenie o przetargu nieograniczonym na_ Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie.pdf

ZIPSiwz wraz z załącznikami.zip

Metryczka
 • wytworzono:
  09-03-2012
  przez: Piotr Leja
 • opublikowano:
  09-03-2012 13:53
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  12-03-2012 11:00
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 2363
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: