Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza o wycince drzew - Staniszcze Małe ul. Prusa

Burmistrz Kolonowskiego

Kolonowskie 2012-06-28


Nr Rś – 6131. 19 .2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na  podstawie    art. 21 ust.  1 i 2  pkt. 24f   ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227)


z a w i a d a m i a m


o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku p. Krystyny Labus Staniszcze Małe, ul. B. Prusa, 47-113 Kolonowskie 3,  dotyczącego  wydania  zezwolenia  na  usunięcie 2 sztuk drzew: gat. akacja,  rosnących na działce nr 772, km 4, pastwisko, w Staniszczach  Małych, stanowiącej własność pani Krystyny Labus.

Zainteresowani mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem przy ul. Ks. Czerwionki 39 w godzinach od 800 do 1400 oraz mogą składać związane z nim uwagi i wnioski w terminie od dnia 28 czerwca 2012 roku do dnia 19 lipca 2012 roku (21 dni).

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39,  47-110 Kolonowskie.

 

        
Zastępca Burmistrza
mgr Konrad Wacławczyk