Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu Nr 1687 w Kolonowskiem

 

Burmistrz  Kolonowskiego

o g ł a s z a

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG  USTNY

 

 

na  sprzedaż  niezabudowanej   działki  gruntu   Nr 1687   o powierzchni   0,0600 ha,  z  karty mapy 3,  położonej w Kolonowskiem przy ul. Bzów, przeznaczonej pod budownictwo mieszkalne, jednorodzinne. Dopuszcza się realizację budynku jednorodzinnego z wbudo-wanym lub towarzyszącym lokalem usługowym oraz przeznaczonym na nieuciążliwą dla środowiska i otoczenia działalność gospodarczą. Zapisana w księdze wieczystej Nr 46368.   Uzbrojona w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację sanitarną, drogę utwardzoną.

Cena wywoławcza działki wynosi  23.000,00zł.+23%VAT 5.290,00zł.=28.290,00 zł.(brutto)

Wadium   ustalono w wysokości  5.600,00zł.(brutto).

Nabywca  działki  Nr 1687  zobowiązany będzie rozpocząć jej  zabudowę  na cele określone w  planie  zagospodarowania przestrzennego  w terminie 1 roku  i  zakończenia  w terminie  3 lat   od  zawarcia   umowy notarialnej.    Opisana wyżej  nieruchomość jest bez obciążeń.

Przetarg  odbędzie się  10 sierpnia 2012r.o godz. 1000  w Urzędzie MiG  w Kolonowskiem.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne,  które wpłacą wyżej podane  wadium  na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem O/Kolonowskie  najpóźniej  do dnia 3 sierpnia 2012 roku.

Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom,  a osobie,  która wygra przetarg zaliczone na  poczet ceny   lub ulegnie  przepadkowi,  jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się  od zawarcia umowy notarialnej.

Bliższych   informacji  można uzyskać  w  Urzędzie  Miasta i Gminy  w  Kolonowskiem,  pokój  nr  6a      tel. 77  4611120  wewn. 24.

 

 

Kolonowskie, 2012-07-06               

                                                                                                                                              Burmistrz   Kolonowskiego

                                                                                                                                                  mgr inż. Norbert Koston