Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn: Termomodernizacja budynków komunalnych ul. 1 Maja 2 i 40

Kolonowskie, 2013-09-06

 

Znak sprawy: Km.271.11.2013

 

 

 

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Termomodernizacja budynków komunalnych ul. 1 Maja 2 i 40.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

                                                                                                        Burmistrz Kolonowskiego

                                                                                                          mgr inż. Norbert Koston

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Tablica ogłoszeń UMiG Kolonowskie
  2. www.bip.kolonowskie.pl
  3. Wykonawcy którzy złożyli oferty
  4. a/a