Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza o wycince drzew - Kolonowskie ul. Tulipanowa i Kolonowskie ul. Haraszowskie - WZMiUW Opole

Burmistrz Kolonowskiego

Kolonowskie 2013-10-09

Gmk.6131.25.26.2.2013.ML

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2 pkt 24 f ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz.1227)

z a w i a d a m i a m

o  zamieszczeniu   w  publicznie   dostępnym   wykazie  wniosków:

1. Pana  Jana Przybyła  zam.  w  Katowice   przy ul. Witosa 36/26,  dotyczącego   wydania  zezwolenia  na wycinkę 1 sztuki drzewa gatunek modrzew rosnącego na działce budowlanej Wnioskodawcy  o  numerze  ewidencyjnym 1675,  położonej  przy ul. Tulipanowej  w Kolonowskiem.

2. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Opole z siedzibą przy ul. Katowickiej 55 w Opolu  dotyczącego   wydania  zezwolenia  na wycinkę 4 sztuk drzew gatunek olcha całkowicie suchych rosnących na skarpie rzeki Bziniczka w Kolonowskiem, przy ul. Haraszowskie na wysokości posesji nr 46, działka nr 1130/2 km 4 obręb Kolonowskie.

Zainteresowani mogą się zapoznać ze złożonym  wnioskiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem przy ulicy  Ks. Czerwionki 39, w godzinach od 800 do 1400 oraz mogą składać związane z nim uwagi  i wnioski w terminie od dnia  9 października 2013 roku do  dnia 29 października 2013 roku (21 dni).     

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie.

 

 

Burmistrz Kolonowskiego

mgr inż. Norbert Koston