Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza o wycince drzew - Staniszcze Małe ul. Ks. Gajdy

Burmistrz Kolonowskiego

Kolonowskie 2014-06-27

Nr Rś.6131.29.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 2  pkt  24 f  ustawy  z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199,poz.1227)

z a w i a d a m i a m

o  zamieszczeniu   w   publicznie    dostępnym   wykazie   wniosku   Pana  Kamila Kozierskiego zam.  Staniszcze Wielkie  ul. Sienkiewicza 44,   dotyczącego   wydania   zezwolenia  na wycinkę 26 sztuk drzew gatunek sosna i 2 sztuk drzew gatunek brzoza, rosnących na działce budowlanej  Wnioskodawcy  o numerze ewidencyjnym 986, w Staniszczach Małych przy ul. Ks. Gajdy. 

Zainteresowani mogą się  zapoznać  ze  złożonym  wnioskiem  w  Urzędzie  Miasta  i Gminy w Kolonowskiem przy ulicy  Ks. Czerwionki 39,  w godzinach od  800 do 1400 oraz mogą składać  związane  z  nim uwagi  i wnioski  w terminie  od dnia  27 czerwca 2014 roku do dnia  17 lipca  2014 roku  (21 dni).     

Wnioski i uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie.

 

 

Burmistrz Kolonowskiego

mgr inż. Norbert Koston