Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Burmistrza Kolonowskiego o wszczęciu postępowania oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - ELTETE-POLSKA Sp. z o.o. Kolonowskie - Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem ...

Kolonowskie, 30 kwietnia 2015 r.

 

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO

47-110 Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39

 

działając zgodnie z art.79 ust.1, w związku z art.33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia,

że w związku z wnioskiem firmy ELTETE-POLSKA Sp. z o.o., ul. Zakładowa 2, 47-110 Kolonowskie, złożonym w dniu 11.12.2014r., pismem (bez numeru) z dnia 10.12.2014r, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem biurowo-socjalnym i łącznikiem. Zmiana sposobu użytkowania  części magazynowej istniejącego budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego na cele produkcyjne”, w Kolonowskiem, ul. Zakładowa, działki nr 1335/6 i 1338/1, k.m. nr 5, obręb Kolonowskie,  wszczął postępowanie oraz przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Kolonowskiego, organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w trybie art.77 ust.1 pkt 1 w/w ustawy jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu a organem właściwym do wydania opinii w trybie art. 77 ust.1 pkt 2 w/w ustawy jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.

Jednocześnie informuje, że z dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się oraz uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie,  47-110 Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, pokój nr 6, w godzinach 8.00 – 15.00,  w terminie do dnia 22 maja 2015r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Kolonowskiego.

 

Burmistrz Kolonowskiego

mgr inż.  Norbert  Koston

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-04-2015
  przez: Regina Klyszcz
 • opublikowano:
  30-04-2015 14:37
  przez: Krzysztof Laski
 • zmodyfikowano:
  30-04-2015 14:40
  przez: Krzysztof Laski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 1433
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: