Przejdź do treści strony WCAG

Sesja Nr 12 - z dnia 23 listopada 2015 r.

PDFUchwała Nr XII.77.15 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf - utraciła moc przez: Uchwała Nr XIX/146/16 z dn. 24 października 2016 r.

PDFUchwała Nr XII.78.15 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.pdf - utraciła moc przez: Uchwałę Nr XIX/147/16 z dn. 24 października 2016 r.

PDFUchwała Nr XII.79.15 w sprawie podatku od środków transportowych.pdf - utraciła moc przez: Uchwałę Nr XIX/148/16 z dn. 24 października 2016 r.

PDFUchwała Nr XII.80.15 w sprawie opłaty targowej.pdf

PDFUchwała Nr XII.81.15 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XII.82.15 w sprawie dopłat do odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.pdf

PDFUchwała Nr XII.83.15 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kolonowskie na lata 2015-2020.pdf

PDFUchwała Nr XII.84.15 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kolonowskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o ktrórych mowa ....pdf

PDFUchwała Nr XII.86.15 w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2015 rok.pdf

PDFUchwała Nr XII.87.15 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX.324.14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 19 maja 2014 r..pdf

PDFUchwała Nr XII.85.15 w sprawie określenia wzorów formularzy danych dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf