Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kolonowskie reprezentowana przez Burmistrza Kolonowskiego z siedzibą w Kolonowskiem, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, e-mail: ,
  2. Burmistrz Kolonowskiego wyznaczył inspektora ochrony danych: Barbarę Sośnicką, e-mail: ;
  3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione, podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, w tym podmioty świadczące asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane,
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością przestrzegania przepisów prawa w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. e RODO, jak również w związku z realizacją umów stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO, mogą wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony/a o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony w JRWA (tj. okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych),
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania),
  7. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: ustawowym, umownym, warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y, w przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa, w przypadku, gdy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy lub gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć lub wykonać takiej umowy.