Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza nr GP.6733.10.2019 o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji nr GP.6733.03.2019 dla budowy stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z siecią elektroenergetyczną 15kV i 0,4kV w miejscowości Staniszcze Wielkie

Kolonowskie, dnia 21 listopada 2019 r.

GP.6733.10.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21 listopada 2019 roku wydana została decyzja nr GP.6733.10.2019 w sprawie zmiany decyzji nr GP.6733.03.2019 z dnia 9 lipca 2019 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z siecią elektroenergetyczną 15kV i 0,4kV w miejscowości Staniszcze Wielkie na terenie obejmującym działki nr 90, 86/2, 73 i 238, k.m. 1, obręb Staniszcze Wielkie.

 

Zmiana dotyczy:

zmiany załącznika graficznego w części dotyczącej linii rozgraniczającej teren inwestycji

 

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21 listopada 2019 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
  • BIP – Internet
  • GP/aa