Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego nr GP.6733.11.19 z dnia 28.11.19 o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia celu publicznego dla budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego 0,23kV wraz ze słupami oświetleniowymi

Kolonowskie, dnia 28 listopada 2019 r.

GP.6733.11.2019

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Gerarda Mainka, reprezentującego spółkę PRO-EL S.C. Danuta Bobrowska, Gerard Mainka z siedzibą: ul. Kołłątaja 3/4, 45-064 Opole, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego 0,23kV wraz ze słupami oświetleniowymi.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w miejscowości Spórok, na działce nr: 553/2, k.m. 2, obręb Spórok.

 

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 28 listopada 2019 roku

 

 • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
 • BIP – Internet
 • GP/aa
Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2019
  przez: Arkadiusz Ulman
 • opublikowano:
  28-11-2019 08:37
  przez: Arkadiusz Ulman
 • zmodyfikowano:
  28-11-2019 08:38
  przez: Arkadiusz Ulman
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
  odwiedzin: 77
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: