Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Kolonowskiego nr GP.6733.12.19 z dnia 27.11.19 o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 "STR7005G" w miejscowości Staniszcze Wielkie

 

Kolonowskie, dnia 27 listopada 2019 r.

GP.6733.12.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945), po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Olbińskiego, zam.: ul. Tysiąclecia 90/147, 40-871 Katowice, działającego z pełnomocnictwa Pana Wiesława Padło, reprezentującego spółkę P4 sp. z o.o. z siedzibą: ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STR7005G”

 

Inwestor:                     P4 Sp. z o.o.

                                    ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 

Wnioskodawca:          Pan Łukasz Olbiński, zam.: ul. Tysiąclecia 90/147, 40-871 Katowice, działający z pełnomocnictwa P4 sp. z o.o.

 

Lokalizacja:                 Staniszcze Wielkie, dz. nr 137, a.m. 1, obręb Staniszcze Wielkie

 

Inwestycja:                  budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STR7005G” składającej się z wieży kratowej o łącznej wysokości nie przekraczającej 56m wraz z zespołem anten, urządzeniami towarzyszącymi, szafami telekomunikacyjnymi ustawionymi u podnóża wieży, zasilaniem w energię elektryczną oraz ogrodzeniem obiektu.

                                  

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8b, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 28 listopada 2019 roku.

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
  • Tablice ogłoszeń – sołectwo Staniszcze Wielkie
  • Tablice ogłoszeń – sołectwo Staniszcze Małe
  • BIP – Internet

 

Administratorem danych osobowych zawartych w pismach złożonych w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie oraz w wysłanych do Urzędu e-mailach jest Burmistrz Kolonowskiego, z siedzibą:  47-110 Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki 39.Klauzula informacyjna Administratora zgodna z art.13 RODO, dostępna  jest na stronie http://www.bip.kolonowskie.pl/7904/rodo-klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.html oraz w siedzibie Urzędu.