Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza nr GP.6733.12.2019 z dnia 3 lutego 2020 r. o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STR7005G” w miejscowości Staniszcze Wielkie na działce nr 137, k.m. 1

Kolonowskie, dnia 3 lutego 2020 r.

GP.6733.12.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 1945 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 3 luty 2020 roku wydana została decyzja nr GP.6733.12.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „STR7005G”.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w miejscowości Staniszcze Wielkie, na działce nr: 137, k.m. 1, obręb Staniszcze Wielkie.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

- Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich w zakresie ochrony gruntów rolnych

   (ROŚ.673.23.2019.GK z dnia 31.12.2019 r.)

- Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich w zakresie dróg powiatowych

   (DP.672.21.2019.RW z dnia 31.12.2019 r.)

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu

   (WPN.612.456.2019.AM z dnia 10.01.2020 r.)

- Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym

   NZ.9022.1.182.2019.MKK z dnia 15.01.2020 r.)

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8b, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 3 luty 2020 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
  • Sołectwo Staniszcze Wielkie – tablice ogłoszeń
  • Sołectwo Staniszcze Małe – tablice ogłoszeń
  • BIP – Internet
  • GP/aa