Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza o pierwszym nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości przy ul 1 Maja w Kolonowskiem stanowiących własność Gminy Kolonowskie

Kolonowskie, 2011-03-01 


Burmistrz  Kolonowskiego

o g ł a s z a

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG  USTNY


na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kolonowskie składającej się  z działek gruntu Nr 718  o powierzchni  0,1276 ha  i  Nr 709/3  o powierzchni 0,1890 ha,   z karty mapy 3, obrębu  Kolonowskie,  zapisanej  w księgach  wieczystych  Nr  58579,  59105.
Nieruchomość położona jest przy ul. 1 Maja w Kolonowskiem,  przeznaczona w  planie  zagospodarowania   przestrzennego  pod  budownictwo  handlowo - usługowe,  uzbrojona  w energię  elektryczną, sieć wodno - kanalizacyjną, drogę utwardzoną.  Opisana nieruchomość jest bez obciążeń.
Nabywca  nieruchomości  zobowiązany  będzie  rozpocząć  jej  zabudowę  na  cele  określone w planie w terminie  1 roku i zakończenia w terminie 3 lat od zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi -130.000,-zł.+23%VAT 29.900,-zł. = 159.900,-zł.(brutto).

Wadium ustalono w wysokości -  30.000,- zł. (brutto).

Przetarg odbędzie się  dnia    4 kwietnia   2011r.  o godz. 1000 w Urzędzie MiG w Kolonowskiem.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne,  które wpłacą wyżej podane  wadium  na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem O/Kolonowskie  najpóźniej  do dnia  28 marca 2011 roku.
Wpłacone wadium zostanie zwrócone jego uczestnikom,  a osobie,  która wygra przetarg zaliczone na  poczet ceny   lub ulegnie  przepadkowi,  jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się  od zawarcia umowy notarialnej.
Bliższych   informacji  można uzyskać  w  Urzędzie  Miasta i Gminy  w  Kolonowskiem,  pokój  nr  6a  tel. (077)   4611120  wewn. 24.

 

Burmistrz   Kolonowskiego
mgr inż. Norbert Koston 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariola Lipok
Data wytworzenia: 2011-03-01