Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza o trzecim ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż budynku położonego w Staniszczach Wielkich przy Placu Targowym 14

Kolonowskie, 2011-04-15

 

Burmistrz  Kolonowskiego

o g ł a s z a

TRZECI   OGRANICZONY PRZETARG  USTNY


na  sprzedaż  budynku  o powierzchni użytkowej 159,88 m2 położonego w Staniszczach Wielkich przy Placu Targowym 14  wraz  z  budynkiem  gospodarczym i  przynależną  działką  gruntu  Nr 620  o powierzchni  0,0625 ha, z karty mapy 1.   Brak  jest planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu,  natomiast w opracowanym „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania” działka Nr 620 jest położona na obszarze zabudowanym  z przewagą funkcji usługowej.   Nieruchomość zapisana jest  w księdze  wieczystej   Nr 64959.     Uzbrojona  w  wodociąg,  energię  elektryczną,  drogę utwardzoną.  Brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.
Opisana wyżej nieruchomość jest bez obciążeń.    Zostały przeprowadzone  dwa przetargi  na sprzedaż tej nieruchomości:  w dniu 16.11.2010 r. i 15.04.2011 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Cena  wywoławcza w trzecim przetargu  wynosi      -   59.000,00 zł.

Wadium  ustalono w wysokości  10.000,00zł.

Przetarg odbędzie się  dnia   20  maja 2011 r.  o godz. 1000 w Urzędzie MiG w Kolonowskiem.

Z uwagi na to, iż nieruchomość położona jest na obszarze zabudowanym z przewagą funkcji usługowej,   dlatego została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu  ograniczonego  dla osób prowadzących  co najmniej od trzech lat działalność gospodarczą.
Osoby, które zamierzają przystąpić  do przetargu zobowiązane są :
-   zgłosić pisemnie w tut. Urzędzie swoje uczestnictwo w przetargu w terminie  do  13 maja 2011 r.  
-   udokumentować prowadzenie od co najmniej  trzech lat  działalności gospodarczej,  
-  wpłacić wadium w wysokości 10.000,-zł. na konto Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie Nr 31 8909 1016 2001 0005 9864 0004 Bank  Spółdzielczy w Zawadzkiem O/Kolonowskie  najpóźniej  do dnia 13 maja 2011r.,   które zostanie zwrócone  uczestnikom   a  osobie,  która wygra  przetarg zaliczone na  poczet ceny lub ulegnie  przepadkowi,  jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się  od zawarcia  umowy notarialnej.

Bliższych informacji  można uzyskać  w Urzędzie  Miasta i Gminy  w  Kolonowskiem,  pokój  nr  6a  tel. 77 4611120  wewn. 24.

 


Burmistrz  Kolonowskiego
mgr inż. Norbert Koston 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mariola Lipok
Data wytworzenia: 2011-04-15