Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa w miejscowości Spórok

Kolonowskie, dnia 27 listopada 2020 r.

GP.6733.04.2020

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  KOLONOWSKIEGO

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 256 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 27 listopada 2020 roku wydana została decyzja nr GP.6733.04.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5MPa

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w miejscowości Spórok, na działkach nr: 229, 336, 337/2, 337/3, 338/1, 303/4, 337/1, 299/2, 297, 301, 270, k.m. 6, obręb Spórok.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu

   (na podstawie art. 53 ust. 5c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

- Starostwem Powiatowym w Strzelcach Opolskich w zakresie dróg powiatowych

   (DP.672.15.2020.RW z dnia 26.10.2020 r.)

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8b, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 27 listopada 2020 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
  • Tablica ogłoszeń w miejscowości Spórok
  • BIP – Internet
  • GP/aa