Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie

Kolonowskie 10 maja 2021 r.

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO                                 

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie

 

     Na podstawie art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 741 ze zmianami: poz. 784) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Kolonowskiego uchwały Nr XIV/127/20 z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie. Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Burmistrza Kolonowskiego na adres: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: umig@kolonowskie.pl lub za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, wraz z załącznikiem graficznym. Wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18 czerwca  2021 roku.

      Jednocześnie na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami: poz. 784) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr XIV/127/20 Rady Miejskiej Kolonowskiego z  dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń zmiany Studium.

     W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kolonowskie, reprezentowana przez Burmistrza Kolonowskiego z siedzibą: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, e-mail:  .
  2. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procedury sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2021.741 i poz. 784).
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu spraw, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Barbarą Sośnicką, przez adres , tel. 77 461 11 40.
  4. Pełen zakres informacji dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.kolonowskie.pl w zakładce „RODO – KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH" oraz w siedzibie Administratora.

 

Norbert Koston

DOCWniosek do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie.doc
PDFWniosek do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolonowskie.pdf