Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Burmistrza o zawieszeniu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa małej elektrowni na rzece Mała Panew - DAR-MAG KALIŃSCY Opole

Burmistrz Kolonowskiego

Kolonowskie, 27.12.2011


Nr Rś – 6220/DŚ/8-5/2011


POSTANOWIENIE

 Na podstawie art.63 ust.5 i 6, w związku z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. (o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.)

postanawiam

zawiesić postępowanie, wszczęte na wniosek Spółka Jawna „DAR-MAG” KALIŃSCY, 45-321 Opole, ul. Oleska 100/6,  złożony w dniu 01.12.2011r.,  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie na rzece Mała Panew w km 47+511 w miejscowości Kolonowskie” ,do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

UZASADNIENIE

Spółka Jawna „DAR-MAG” KALIŃSCY, 45-321 Opole, ul. Oleska 100/6, wnioskiem złożonym w dniu 01.12.2011r., wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej na istniejącym jazie na rzece Mała Panew w km 47+511 w miejscowości Kolonowskie.
Zgodnie z §3 ust.1 pkt 5  (elektrownie wodne) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr 213, poz. 1397) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, na mocy art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOŚ, Burmistrz Kolonowskiego jest organem właściwym rzeczowo i miejscowo do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymaga przeprowadzenia przez organ wydający decyzję środowiskową tzw. screeningu, zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy OOŚ. W związku
z powyższym, Burmistrz Kolonowskiego:
? działając zgodnie z art.61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), pismem nr Rś – 6220/DŚ/8-1/2011 z dnia 05.12.2011r., zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie przedmiotowej decyzji,
? działając zgodnie z art.64 ust.1 ustawy OOŚ, pismami nr Rś - 6220/DŚ/8-2/2011 i Rś – 6220/DŚ/8-3/2011 z dnia 05.12.2011r., wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia zakresu ewentualnego raportu,
? działając zgodnie z art.63 ust.1 i 4 ustawy OOŚ, postanowieniem nr Rś – 6220/DŚ/8-4/2011 z dnia 27.12.2011r., stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  ustalając równocześnie zakres raportu, zgodny z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.
Podstawę prawną do wydania niniejszego postanowienia stanowi art.63 ust.5 i 6 ustawy OOŚ,  zgodnie z którym, w przypadku stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, właściwy organ wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 


Z-ca Burmistrza Kolonowskiego
mgr Konrad Wacławczyk

 

 


Otrzymują:

1. „DAR-MAG” KALIŃSCY Spółka Jawna, ul. Oleska 100/6, 45-321 Opole
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 45-954  Wrocław
3. RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni Środkowej Odry – odcinek opolski z siedzibą w  Opolu,   ul. Odrowążów 2,  45-089 Opole
4. Starosta Strzelecki ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
5. Gmina Kolonowskie
6. Skarb Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych w Opolu, ul. 1 Maja 6
7. Skarb Państwa „PACKPROFIL“ Sp. z o.o., 47-110 Kolonowskie, ul. Zakładowa 3
8. a/a
9. PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie, ul. Strzelecka 6, 47-120 Zawadzkie
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Regina Klyszcz
Data wytworzenia: 2011-12-27

 

Metryczka
  • opublikowano:
    27-12-2011 14:42
    przez: Maria Bednorz
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Kolonowskie
47-110 Kolonowskie
ul. Ks. Czerwionki 39
NIP: 756-18-81-013 REGON: 531413254
Numer konta: 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 46 11 140
fax: 77 4611 140 w. 31
e-mail: umig@kolonowskie.pl
strona www: