Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych

Kolonowskie, 11.10.2021 r.
 
INFORMACJA O WYŁONIENIU WYKONAWCY
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN.
„ZWIĘKSZENIE SZANS ROZWOJOWYCH DZIECI ORAZ DOSKONALENIE
KOMPETENCJI NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI GMINY KOLONOWSKIE”
 
Gmina Kolonowskie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wyłonienie wykonawcy na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zwiększenie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkoli gminy Kolonowskie” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, określonych w zapytaniu ofertowym z dnia 21.09.2021 r., dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
 
Nr części Wykonawca Cena brutto Uzasadnienie wyboru
Część nr 1 Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź
30 050,00 zł Oferent zaproponował najniższą cenę
Część nr 2 Nowa Szkoła Sp. z o.o.
ul. POW 25
90-248 Łódź
45 265,00 zł Oferent zaproponował najniższą cenę

 

PDFInformacja o wyłonieniu wykonawcy-sig.pdf (495,52KB)


Kolonowskie, 21.09.2021 r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
1. Zamawiający:
Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, NIP 7561881013;
e-mail: pokl@kolonowskie.pl
 
zaprasza do złożenia oferty
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Zwiększenie szans rozwojowych dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli przedszkoli gminy Kolonowskie” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (RPOP.09.01.03-16-0027/20) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
  1. Część nr 1: Pomoce dydaktyczne dla Oddziału Przedszkolnego przy PSP Staniszcze Wielkie
  2. Część nr 2: Pomoce dydaktyczne dla Oddziału Przedszkolnego przy PSP Staniszcze Małe-Spórok
Wykonawcy mogą złożyć ofertę na wybraną część lub na całość zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do zapytania cenowego.
 
3. Termin realizacji zamówienia:
Do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 
4. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub elektronicznej i przesłać na adres Zamawiającego pocztą lub skan oferty mailem.
UWAGA: DO OFERTY NIE ZAŁĄCZAĆ ZAŁĄCZNIKA NR 1 PN. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dokument ten będzie wymagany przed zawarciem umowy tylko od wykonawcy, z którym będzie zawierana umowa.
 
5. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej (skan podpisanej oferty w pliku pdf) oraz przesłać na adres mailowy: pokl@kolonowskie.pl lub przesłać na adres: Gmina Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie w terminie do 30 września 2021 do godz. 15:00.
 
6. Kryterium oceny ofert:
Cena 100% (najniższa cena za cały zakres w każdej części) podana w załączniku nr 2 (formularz ofertowy) do zapytania ofertowego.
 
7. Warunki płatności:
Do 14 dni od dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku i podpisaniu protokołu odbioru.
 
8. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Ewa Wiśniewska-Wróbel – tel. 77 4611140 w. 25; 77 5005635
 
9. Załączniki do zapytania ofertowego:
  1. załącznik nr 1: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  2. załącznik nr 2: Formularz ofertowy
 
10. Informacje dodatkowe:
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wykonawcami, którzy złożą najkorzystniejszą ofertę odpowiednio dla danej części lub całości zamówienia.
  • W przypadku przekroczenia budżetu, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w dowolnej części lub rezygnację z poszczególnych produktów.

XLSXZał. 1 Szczegółowy opis_oddziały.xlsx (87,34KB)
DOCXZał._2 Formularz_ofertowy.docx (62,82KB)
PDFZał._2 Formularz_ofertowy.pdf (305,50KB)
PDFZapytanie ofertowe-sig.pdf (375,70KB)