Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza nr GP.6733.01.2021 z dnia 7.10.2021 o zakończeniu postepowania w sprawy lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego 0,23kV wraz ze słupami oświetleniowymi

Kolonowskie, dnia 7 października 2021 r.

GP.6733.01.2021

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

 O  ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 741 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Pana Gerarda Mainka, reprezentującego spółkę PRO-EL S.C. Danuta Bobrowska, Gerard Mainka z siedzibą: ul. Kołłątaja 3/4, 45-064 Opole, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

budowie sieci kablowej oświetlenia ulicznego 0,23kV wraz ze słupami oświetleniowymi.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w miejscowości Kolonowskie na działce nr 333/1, k.m. 4, obręb Kolonowskie oraz w miejscowości Staniszcze Wielkie, na działkach nr: 1072/4, 1073/2 i 1073/1, k.m. 5, obręb Staniszcze Wielkie.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy Kolonowskie, ul. Ks. Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie, pok. 8B, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 7 października 2021 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy Kolonowskie
  • BIP – Internet
  • GP/aa