Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Kolonowskiego

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston

 

 

Norbert_Koston 002.jpeg

Od dnia 17 listopada 1998 roku stale związany z samorządem gminny.

Funkcję Burmistrza pełni od dnia 17 listopada 2005r.

 

Na stanowisko Burmistrza Kolonowskiego został wybrany w wyborach:

1 stycznia 2006 – do dnia kolejnych wyborów

12 listopada 2006r. na lata 2006-2010

21 listopada 2010r. na lata 2010-2014

30 listopada 2014r. na lata 2014-2018

6 listopada 2018 r. na lata 2018-2024

7 kwietnia 2024 r. na lata 2024-2029

 

W dniu 6 maja 2024 roku podczas sesji Rady Miejskiej w Kolonowskiem Burmistrz Norbert Koston odebrał zaświadczenie oraz złożył ślubowanie.

 

Zgodnie z art. 29 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania o następującej treści:

 

„Obejmując urząd Burmistrza Gminy Kolonowskie, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.” 


Burmistrz jednoosobowo sprawuje władzę wykonawczą, realizując uchwały Rady Miejskiej i kierując bieżącymi sprawami gminy. W realizacji zadań pomagają mu wybrani przez niego zastępca, sekretarz, skarbnik, pracownicy urzędu i pełnomocnicy.


Burmistrz wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych, a w szczególności:

 

 1. Nadzór nad bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem;

 2. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz;

 3. Wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

 4. Podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz Urzędu;

 5. Nadzorowanie realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji publicznej realizowanych w ramach Gminy i współpraca w tym zakresie z organami administracji rządowej i samorządowej;

 6. Upoważnianie zastępcy burmistrza i innych pracowników Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji, o których mowa w ust. 3;

 7. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

 8. Zatwierdzanie zakresów czynności pracowników;

 9. Ogłaszanie uchwały budżetowej gminy i sprawozdania z jej wykonania;

 10. Tworzenie straży miejskiej i nadzorowanie jej działalności;

 11. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy;

 12. Organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

 13. Informowanie Wojewody  zamiarze przystąpienia gminy do związku komunalnego;

 14. Przedkładanie Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w terminie 7 dni od jej podjęcia, a uchwał budżetowych w tym samym trybie do RIO w Opolu;

 15. Wykonywanie uchwał Rady Miejskiej;

 16. Składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań z realizacji zadań Urzędu;

 17. Powierzanie z-cy Burmistrza prowadzenie spraw Gminy w swoim imieniu;

 18. Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego;

 19. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi w ramach prowadzonej polityki kadrowej.